Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 04/01/2017 10:20

1. Tài liệu giảng dạy

TT

Tên Tác giả

Tên tài liệu

Năm

Nơi xuất bản

1

Phan Thị Ngọc Nhanh

Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non

2014

Trường Đại học An Giang, khoa Sư phạm

2

Nguyễn Huỳnh Ngọc Thủy

Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non

2018

Trường Đại học An Giang, khoa Sư phạm

3

- Vũ Minh Phương

- Đặng Thị Phấn

Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non

2021

Trường Đại học An Giang, khoa Sư phạm

 

2. Nghiên cứu khoa học

TT

Tên Tác giả

Tên đề tài

Năm

nghiệm thu

Cấp

nghiệm thu

1

Phan Thị Ngọc Nhanh

Một số giải pháp giáo dục nhận thức cho sinh viên ngành GDMN nhằm phòng chống bạo hành trẻ em

2020

Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang