Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 04/01/2017 10:08
ltsnt chương

 

- Họ và tên: Lâm TSN Thiên Chương
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên ngành: PPDH
- Email: ltsntchuong@agu.edu.vn
- Sđt: 0918 023987

Phó Trưởng Bộ môn

 

 

-

 

tm đương

- Họ và tên: Tiêu Minh Đương
- Học vị: Tiến sĩ
- Chuyên ngành: LLVH
- Email: tmduong@agu.edu.vn
- Sđt: 0939 866691

 

ntt giang

 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Giang
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên ngành: VHNN
- Email: nttgiang@agu.edu.vn
- Sđt: 0375747085

 

ntx mai

 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân Mai
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên ngành: PPDH
- Email: ntxuanmai@agu.edu.vn
- Sđt: 0976 513407

 

TTT OANH

 

- Họ và tên: Tôn Thị Tuyết Oanh
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên ngành: Ngôn ngữ học 
- Email: tttoanh@agu.edu.vn
- Sđt: 0863826968

 

thầy chinh

 

- Họ và tên: Trần Tùng Chinh
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên ngành: VHVN
- Email: ttchinh@agu.edu.vn
- Sđt: 0919 017096

 

 

- Họ và tên: Huỳnh Thị Diễm
- Học vị: Thạc sĩ- NCS
- Chuyen ngành: VHNN
- Email: htdiem@agu.edu.vn
- Sđt: 0939 669341

 

a

 

Họ và tên: Mai Thị Vân
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyen ngành: LL&PPDH
- Email: mtvan@agu.edu.vn
- Sđt: 0988975788
 
Lý lịch khoa học