Nhảy đến nội dung Top
  • admin
  • 04/01/2017 10:08
thầy chinh

 

Họ và tên: Trần Tùng Chinh

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: VHVN

Email: ttchinh@agu.edu.vn

Sđt: 0919 017096

 

Họ và tên: Phạm Thanh Hùng

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: VHVN

Email: pthung@gmail.com

Sđt: 0918 105661

 

ltsnt chương

 

Họ và tên: Lâm TSN Thiên Chương

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: PPDH

Email: ltsntchuong@agu.edu.vn

Sđt: 0918 023987

Phó Trưởng Bộ môn

Họ và tên: Huỳnh Thị Diễm

Học vị: Thạc sĩ

Chuyen ngành: VHNN

Email: htdiem@agu.edu.vn

Sđt: 0939 669341

 

tm đương

 

Họ và tên: Tiêu Minh Đương

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: LLVH

Email: tmduong@agu.edu.vn

Sđt: 0939 866691

 

ntt giang

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Giang

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: VHNN

Email: nttgiang@agu.edu.vn

Sđt: 0375747085

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Linh

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Hán Nôm

Email: ntmlinh.2011@gmail.com

Sđt: 0977 207150

 

ntx mai

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân Mai

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành:PPDH

Email: ntxuanmai@agu.edu.vn

Sđt: 0976 513407

 

TTT OANH

 

Họ và tên: Tôn Thị Tuyết Oanh

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: LLVH

Email: tttuyetoanh@gmail.com

Sđt: 0126 3826968

 

nt phong

 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Phong

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: VHNN

Email: ntphong@agu.edu.vn

Sđt: 0987 113471

 Trưởng bộ môn

nd thăng

 

Họ và tên: Nguyễn Đức Thăng

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: VHVN

Email: ducthange2@gmail.com

Sđt: 0918 660763

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: VHNN

Email: mayatuyet@yahoo.com

Sđt: 0979 228003