Nhảy đến nội dung Top
  • admin
  • 04/01/2017 10:06

 

 Họ và tên: Phan Thị Trúc Linh

 Học vị: Thạc sĩ

 Chuyên ngành: Sinh thái học

 Email: pttlinh@agu.edu.vn

 Sdt: 0939836872

 Phó Trưởng Bộ môn

 

 Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thanh

 Học vị: Thạc sĩ

 Chuyên ngành: Sinh lý thực vật

 Email: nttthanh@agu.edu.vn

 SĐT: 0937528454

 

nt đào

 

 Họ và tên: Nguyễn Thanh Đào

 Học vị: Thạc sĩ

 Chuyên ngành: Vi sinh

 Email: nguyenthanhdao@agu.edu.vn

 SĐT: 0917300184

 

tô nguyệt nga

 

 Họ và tên:  Tô Nguyệt Nga

 Học vị: Thạc sĩ

 Chuyên ngành: Sinh thái học

 Email: tnnga@agu.edu.vn

 SĐT: 0919257752

 

kpy anh

 

 Họ và tên: Khưu Phương Yến Anh

 Học vị: Thạc sĩ

 Chuyên ngành: sinh thái học

 Email: kpyanh@agu.edu.vn

 SĐT: 0949695577

 

tt hiếu

 

 Họ và tên: Trần Trung Hiếu

 Học vị: Thạc sĩ

 Chuyên ngành: PPGD Sinh học

 Email: tthieu@agu.edu.vn

 sSĐT: 0986306802

 NCS