Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 04/01/2017 10:01

- Họ và tên: Nguyễn Văn Mện
- Học vị: Tiến sỹ
- Chuyên môn: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán
- Email: nvmen@agu.edu.vn
- SĐT: 0902 657 975

 Trưởng bộ môn

- Họ và tên: Trương Tín Thành
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên môn: Vật lý LT và Vật lý toán
- Email: ttthanh@agu.edu.vn
- SĐT: 0982 285 637

 Phó Trưởng Bộ môn

huy1

 

- Họ và tên: Hồ Xuân Huy
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên môn: Vật lý chất rắn
- Email: hxhuy@agu.edu.vn
- SĐT: 0919390766

 

- Họ và tên: Nguyễn Phạm Ngọc Thiện
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên môn: PP Giảng dạy
- Email: npnthien@agu.edu.vn
- SĐT: 0907 363 952

 

 

Dstl phuong

- Họ và tên: Đổng Thị Kim Phượng
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên môn: Vật lý LT và Vật lý toán
- Email: dtkphuong@agu.edu.vn
- SĐT: 0939 303 833

 

anh

 

- Họ và tên: Võ Văn Dễ 
- Học vị: Tiến sĩ
- Chuyên môn: PP Giảng dạy
- Email:  vvde@agu.edu.vn
- SĐT: 0979038423

 
tq duyệt

- Họ và tên: Trần Quốc Duyệt
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chuyên môn: PP Giảng dạy
- Email:  tqduyet@agu.edu.vn
- SĐT: 0876 404 465

 

- Họ và tên: Ngô Tú Trinh
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên môn: Vật lý kỹ thuật
- Email: ntutrinh@agu.edu.vn
- SĐT: 0987 070 760

 

- Họ và tên: Huỳnh Tất Thành
- Học vị: Thạc sĩ - NCS
- Chuyên môn: Sư phạm Vật lý
- Email: htthanh@agu.edu.vn
- SĐT: 0354 692 784

 

Lý lịch khoa học