Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 04/01/2017 09:59
anh

 

 

- Họ và tên: Nguyễn Phương Thảo
- Học vị: Tiến sĩ
- Chuyên ngành:  Lý luận và phương pháp dạy học toán học

- Lý lịch khoa học

- Email: npthao@agu.edu.vn

 - Đt: 0985877299

Trưởng khoa
quynh

 

- Họ và tên: Lê Ngọc Quỳnh
- Học vị: Tiến sĩ
- Chuyên ngành: Hình học và Tôpô

- Lý lịch khoa học
- Email: lnquynh@agu.edu.vn
- SĐT: 0968293653

 Trưởng Bộ môn

- Họ và tên: Võ Thành Tài
- Học vị: Thạc Sỹ
- Chuyên ngành: Toán Giải tích

- Lý lịch khoa học
- Email: vthanhtai@agu.edu.vn
- SĐT: 0919823188

 Phó Trưởng Bộ môn
bản

- Họ và tên: Phạm Văn Bản
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

- Lý lịch khoa học
- Email: pvban@agu.edu.vn 
- Số điện thoại: 0919.023.471

 Phó Trưởng Bộ môn

- Họ và tên GV: Phan Văn Long Em
- Học vị: Tiến sĩ
- Chuyên ngành: Toán học (Giải tích ứng dụng) 

- Lý lịch khoa học
- Email: pvlem@agu.edu.vn
- SĐT: 0379695101

 
ptt hường

- Họ và tên GV: Phạm Thị Thu Hoa
- Học vị: Tiến sĩ
- Chuyên ngành: Xác suất thống kê

- Lý lịch khoa học
- Email: ptthoa@agu.edu.vn
- SĐT: 0839311321

 
ptt hoa

- Họ và tên GV: Phạm Thị Thu Hường
- Học vị: Tiến sĩ
- Chuyên ngành: Xác suất thống kê

- Lý lịch khoa học
- Email: ptthuong@agu.edu.vn
- SĐT: 01239311321

 

- Họ và tên GV: Vương Vĩnh Phát
- Học vị: Tiến sĩ
- Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học toán học

- Lý lịch khoa học
- Email: vvphat@agu.edu.vn
- SĐT: 0918705625

 

pm hạnh
 

- Họ và tên: Phạm Mỹ Hạnh
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số

- Lý lịch khoa học
- Email: pmhanh@agu.edu.vn
- Số điện thoại: 0984651082

 

- Họ và tên: Nguyễn Huy Hoàng
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số

- Lý lịch khoa học
- Email: nhhoang@agu.edu.vn
- SĐT: 0918401567

 

TTN GIÀU

- Họ và tên: Trần Thị Ngọc Giàu
- Học vị: Thạc sỹ
- Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số

- Lý lịch khoa học
- Email: ttngiau@agu.edu.vn
- SĐT: 0989221347 - 0941503969

 

 

LK THÀNH

- Họ và tên GV: Lê Kiên Thành
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên ngành: Giải Tích

- Lý lịch khoa học
- Email: lkthanh@agu.edu.vn
- SĐT: 0772 838 504

 

- Họ và tên GV: Lê Văn Chua
- Học vị: Thạc sỹ
- Chuyên ngành: Đại Số

- Lý lịch khoa học
- Email: lvchua.tag@moet.edu.vn
- SĐT: 0918910893