Nhảy đến nội dung Top
anh
a
a
a
anh
anh
a
  • tchung
  • 04/10/2021 15:50

1. Tiêu đề: Báo cáo tại Hội nghị Khoa học xúc tác và hấp phụ toàn quốc.

2. Tóm tắt nội dung (mục tiêu của các hoạt động)

Hội thảo khoa học giúp cho giảng viên và sinh viên công bố những kết quả nghiên cứu trước hội nghị khoa học, ngoài ra giảng viên và sinh viên tiếp cận được những lĩnh vực mới về xúc tác và hấp phụ trong nghiên cứu khoa học ở trường Đại học.

3. Ảnh minh họa

h11h12

1. Tiêu đề: Hội nghị khoa học “Nhiên liệu từ dầu mỡ trong nước thải

2. Tóm tắt nội dung (mục tiêu của các hoạt động)

Hội thảo khoa học giúp cho giảng viên và sinh viên chuyên ngành sư phạm Hoá tiếp cận được những lĩnh vực mới về “Nhiên liệu từ dầu mỡ trong nước thải” trong nghiên cứu khoa học ở trong nước và thế giới.  

3. Ảnh minh họa

h21