Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • tchung
  • 03/10/2021 16:31

STT

Họ tên

Trình độ

Các hoạt động cố vấn phụ trách

Lớp CVHT

1

Nguyễn Đức Thăng

Tiến sĩ

1. Tư vấn, hỗ trợ thông tin và định hướng quá trình học tập, rèn luyện, thực hiện quy chế đào tạo, quyền và nghĩa vụ của SV.

2. Theo dõi quá trình học tập, rèn luyện và tư vấn cho SV về kế hoạch học tập, đăng ký học ngành 2; giúp SV điều chỉnh hoặc lựa chọn đúng trong quá trình học tập.

3. Tham mưu cho lãnh đạo Trường, Khoa các vấn đề liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo, NCKH của SV và đào tạo theo nhu cầu xã hội.

DH22NV

2

Tôn Thị Tuyết Oanh

Thạc sĩ

DH22VH

3

Huỳnh Thị Diễm

Thạc sĩ

DH21VH

4

Trần Tùng Chinh

Thạc sĩ

DH21NV

5

Nguyễn Thị Xuân Mai

Thạc sĩ

DH20NV

6

Nguyễn Thị Tuyết

Tiến sĩ

DH20VH

7

Nguyễn Thị Thu Giang

Thạc sĩ

DH19NV

8

Tiêu Minh Đương

Tiến sĩ

DH19VH