Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • tchung
  • 03/10/2021 09:48

1. Tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề

2. Mục tiêu:

- Chia sẻ với GV và SV về các kiến thức chuyên môn mới, xu hướng nghiên cứu mới của thế giới

- Chia sẻ các kinh nghiệm liên quan đến nghiên cứu khoa học cho GV và SV.

3. Hình ảnh:

t11