Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • tchung
  • 03/10/2021 09:44

1. Tham dự Ngày hội Toán học mở

2. Mục tiêu

- Giúp sinh viên tiếp cận các ứng dụng của Toán học trong thực tế

- Giúp sinh viên học tập kinh nghiệm tổ chức các hoạt động trải nghiệm môn Toán.

3. Hình ảnh:

t5t6t7t8t9t9t10