Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • tchung
  • 03/10/2021 09:36

Thi Olympic Toán

1. Tổ chức tuyển chọn và bồi dưỡng đội tuyển Olympic Toán

2. Mục tiêu:

- Tạo sân chơi chuyên môn cho các sinh viên yêu thích Toán học

- Tạo nguồn và bồi dưỡng đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc

3. Ảnh hoạt động:

t1t2t3t4