Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • tchung
  • 02/10/2021 19:09

TT

Tên Tác giả

Tên tài liệu

Năm

Nơi xuất bản

1

Dương Thế Hiền

Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ sau Chiến tranh thế giới 2 đến nay

2016

Trường ĐHAG

2

Dương Thế Hiền

Lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ Việt Nam

2018

Trường ĐHAG

3

Lê Trương Ánh Ngọc

English for History

2011

Trường ĐHAG

4

Nguyễn Bảo Kim

Lịch sử thế giới cận đại (1556 – 1917)

2010

Trường ĐHAG

5

Nguyễn Bảo Kim

Phương pháp luận Sử học

2011

Trường ĐHAG

6

Nguyễn Bảo Kim

Lịch sử Sử học

2013

Trường ĐHAG

7

Nguyễn Bảo Kim

Lịch sử giáo dục và khoa cử Việt Nam

2014

Trường ĐHAG

8

Nguyễn Bảo Kim

Lịch sử Việt Nam cận đại (1858 – 1945)

2015

Trường ĐHAG

9

Nguyễn Bảo Kim

Lịch sử tư tưởng Việt Nam

2016

Trường ĐHAG

10

Nguyễn Bảo Kim

Lịch sử tư tưởng phương Đông

2017

Trường ĐHAG

11

Nguyễn Bảo Kim

Lịch sử chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

2021

Trường ĐHAG