Nhảy đến nội dung Top
  • tchung
  • 01/10/2021 20:08

Ngày 28/5/2021 Khoa sư phạm tổ chức báo cáo chuyên đề:

  “Đổi mới kiểm tra - đánh giá trong học tập” ở trường phổ thông dành cho sinh viên năm cuối khoa Sư phạm

        Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học là công việc thường xuyên trong quy trình quá trình dạy học, là một bộ phận rất quan trọng, không thể tách rời quá trình dạy học, là xu thế tất yếu của giáo dục hiện đại, có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả người dạy, người học và cơ quan quản lý giáo dục.

       Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập là quá trình đánh giá người học về trình độ kiến thức, khả năng tư duy sáng tạo, liên hệ vận dụng thực tiễn của người học sau khi được học tập, nghiên cứu các môn học, là công cụ quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu học tập của người học. 

      Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp  kiểm tra đánh giá, đảm bảo trung thực, khách quan phối hợp đánh giá của người dạy với tự đánh giá của người học.Thông qua việc nhận xét góp ý của giáo viên giúp học sinh học tập ngày càng tiến bộ.

cdcd1