Nhảy đến nội dung Top
anh
a
a
a
anh
anh
a
  • nthyen
  • 11/05/2021 06:39

Trường vừa phát hành thông báo số 393/TB-ĐHAG về việc chuyển sang hình thức dạy trực tuyến , xem tb 393 tại đây.

Phòng Đào tạo đã triển khai công tác dạy & học trực tuyến (áp dụng cho cả hình thức đào tạo chính quy và VHVL), như sau:

* Đối với các lớp thuộc năm cuối.

+ Các học phần lý thuyết sẽ dạy trực tuyến.

+ Các học phần thí nghiệm, thực hành vẫn thực hiện bình thường (nếu Khoa/BM/SV không có ý kiến khác). Tuy nhiên, SV phải thực hiện 5K theo quy định. Kính đề nghị Khu Thí nghiệm – Thực hành tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh.

* Đối với các lớp không thuộc năm cuối.

+ Các học phần lý thuyết sẽ dạy trực tuyến.

+ Các học phần thực hành có thể dạy trực tuyến (VD: lĩnh vực CNTT,...) thì có thể đăng ký để xem xét.

+ Các học phần thí nghiệm/thực hành sử dụng phòng thí nghiệm, trang trại,... thì sẽ tạm dừng đến khi có thông báo khác.

Trân trọng.