Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 06/07/2020 08:34

Phòng KT&KĐCL gửi lịch lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động hỗ trợ đào tạo của Nhà trường HKII năm học 2019-2020. Cụ thể:

- Đại học khóa 17, 18 và cao đẳng khóa 42: từ 09/7/2020 đến 19/7/2020.

- Đại học khóa 19, 20 và cao đẳng khóa 43, 44: từ 20/7/2020 đến 29/7/2020.

Lưu ý:

- Các học phần không lấy ý kiến bao gồm: Thực tập chuyên ngành, tốt nghiệp; Khóa luận/chuyên đề tốt nghiệp; Kiến tập; Thực tập; Thực tế; Đồ án; Sinh hoạt chủ nhiệm.

- Nếu có thắc mắc, sinh viên liên hệ qua email nttthao@agu.edu.vn.