Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 18/11/2019 13:21

Phòng Khảo thí & ĐBCL đã thông báo các mốc thời gian thực hiện việc lấy ý kiến người học Học kỳ I, Đề nghị các bạn sinh viên theo dõi và thực hiện đúng theo quy định của Trường :

      - Đại học khóa 17, 18 và cao đẳng khóa 42: từ 22/11/2019 đến 27/11/2019

      - Đại học khóa 19 và cao đẳng khóa 43: từ 25/11/2019 đến 29/11/2019

      - Đại học khóa 20 và cao đẳng khóa 44: từ 28/11/2019 đến 02/12/2019

Lưu ý:

- Sinh viên ngoài các lớp trong lịch trên vui lòng liên hệ qua mail nttthao@agu.edu.vn hoặc phòng Khảo thí & KĐCL (KT01) để mở thời gian lấy ý kiến phản hồi;

- Các học phần không lấy ý kiến bao gồm: Thực tập chuyên ngành, tốt nghiệp; Khóa luận/chuyên đề tốt nghiệp; Kiến tập; Thực tập; Thực tế; Đồ án; Sinh hoạt chủ nhiệm;

- Nếu có thắc mắc, sinh viên liên hệ qua email nttthao@agu.edu.vn