Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 05/04/2019 07:29

Phòng đào tạo thông báo mở thời gian đăng ký thi cải thiện HKI với các môn liên kết đào tạo do đại học Huế giảng dạy, cụ thể:

* Thời gian đăng ký: từ ngày 8/4/2019 đến ngày 12/4/2019;

* Địa điểm đăng ký: Phòng đào tạo 01;

Lưu ý: Theo quy chế Đại học Huế, các trường hợp sinh viên bị điểm học phần là điểm F  không được đăng ký thi cải thiện.

Trân trọng.