Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 05/04/2019 07:22

 Lịch lấy ý kiến học kỳ II năm học 2018-2019:

- Đại học khóa 16 và cao đẳng khóa 41: từ 15/04/2019 đến 21/04/2019

- Đại học khóa 17, 18 và cao đẳng khóa 42: từ 22/04/2019 đến 02/05/2019

- Đại học khóa 19 và cao đẳng khóa 43: từ 03/05/2019 đến 09/05/2019

Lưu ý:

- Sinh viên khóa cũ (ngoài các khóa có lịch trên) vui lòng liên hệ qua mail nttthao@agu.edu.vn hoặc phòng Khảo thí & KĐCL (KT01) để mở thời gian lấy ý kiến phản hồi;

- Sinh viên xem hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi tại địa chỉ: http://exams.agu.edu.vn/?oid=view&section=62 hoặc Sổ tay sinh viên năm học 2018-2019;

- Các học phần không lấy ý kiến bao gồm: Thực tập chuyên ngành, tốt nghiệp; Khóa luận chuyên ngành, tốt nghiệp; Kiến tập; Thực tế; Học phần thực hành, học phần có tổ thực hành; Đồ án; Sinh hoạt chủ nhiệm; Thỉnh giảng;

- Nếu có thắc mắc, SV liên hệ qua email nttthao@agu.edu.vn