Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 09/05/2018 09:09

PHÒNG ĐÀO TẠO

Các văn bản P.Đào tạo tải về 

Các văn bản P.KT&KĐCL tải về 

1. Quy chế làm việc giảng viên và nhân viên tải về 

2. Quy chế chi tiêu nội bộ tải về 

3. Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học An Giang tải về 

4. Quyết định về việc Ban hành Hệ giá trị cốt lõi của người học và triết lý giáo dục của Trường ĐH An Giang tải về 

5. Quy định tổ chức thi kết thúc học phần 2016 tải về  

6. Quy định hưỡng dẫn học và thi cải thiện trong học kì tải về 

7. Quy định tổ chức thi kết thúc học phần 2021 tải về 

8. Quy trình tiếp nhận giải quyết khiếu nại; Quy trình phúc khảo điểm thi tải về

9. Các quy trình - biểu mẫu BĐCL

10. Các quy trình - biểu mẫu Khảo thí