Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 09/05/2018 08:33

 

TT NGÀNH DH15 DH16 DH17,18 DH19,20 DH21,22 DH23,24
1 Sư phạm Toán học Xem Xem Xem Xem  Xem

Xem

Mo ta

2 Sư phạm Vật lý Xem Xem Xem Xem  Xem  
3 Sư phạm Hóa học Xem Xem Xem Xem Xem  
4 Sư phạm Sinh học Xem Xem Xem Xem  Xem  
5 Sư phạm Ngữ văn Xem Xem Xem Xem

DH20,21 Xem

DH22 Xem

 
6 Sư phạm Lịch sử Xem Xem Xem  Xem  Xem  
7 Sư phạm Địa lý Xem   Xem  Xem  Xem  Xem  
8 Giáo dục Tiểu học Xem  Xem Xem Xem  Xem  
9 Giáo dục Mầm non Liên kết Trường ĐH Sư phạm Huế Xem Xem  Xem  
10 Văn học     Xem  Xem  
11 Toán ứng dụng     Xem    
12 Hóa học     Xem