Nhảy đến nội dung Top
  • admin
  • 08/05/2018 14:35
hình t.dat

Phó Hiệu Trưởng kiêm nhiệm Trưởng khoa

Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Đạt

 Email: tvdat@agu.edu.vn

 Đt: 0913678974

 

thầy khương

 

 

Phó Trưởng Khoa

Thạc sĩ Nguyễn Văn Khương

 Email: nvkhuong@agu.edu.vn

 Đt: 0913839034

cô thảo

 

Phó trưởng khoa

Tiến sĩ Nguyễn Phương Thảo

 Email: npthao@agu.edu.vn

 Đt: 0985877299