Nhảy đến nội dung Top
  • pvban
  • 07/12/2014 18:20

Được sự cho phép của BCH Đoàn trường, BCH Đoàn khoa Sư phạm thông báo về việc triển khai thực hiện mô hình Chi đoàn vững mạnh như sau:

- Đối tượng tham gia: Tất cả các Chi đoàn sinh viên thuộc khoa Sư phạm

- Thời gian thực hiện: Từ ngày ra thông báo đến hết năm học 2014 - 2015

- Tiêu chí, hướng dẫn và cách thức đánh giá: Xem trong tập tin đính kèm

Đề nghị tất cả các Chi đoàn thực hiện nghiêm túc thông báo này!