Nhảy đến nội dung Top
anh
a
a
a
anh
anh
a
  • pvban
  • 06/12/2014 20:35

Do tuần sau bắt đầu thi kết thúc học phần học kỳ I, nên BCH Đoàn khoa tạm ngưng trực Văn phòng Đoàn (trong 3 tuần thi). Sau khi kết thúc kỳ thi sẽ phân công trực lại.

Nếu Đoàn viên, Sinh viên muốn liên hệ Văn phòng Đoàn thì vui lòng liên hệ trước với một trong các Ủy viên BCH Đoàn khoa (có danh sách đính kèm).

Những người tô màu vàng là người có chìa khóa để vào Văn phòng Đoàn.

Lưu ý: Do thành viên BCH cũng là GV hoặc SV trong khoa, cũng tham gia thi hoặc coi thi, nên khi liên hệ các bạn vui lòng liên hệ vào thời điểm chắc chắn người đó không thi hoặc coi thi để tránh làm ảnh hưởng người khác!