Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
 • admin
 • 07/04/2017 13:54

1. Văn thư: Vũ Thị Hồng Ngọc

 • Email: vthngoc@agu.edu.vn
 • ĐT: 0919333842

2. Văn thư: Lý Anh Khoa

 • Email: lakhoa@agu.edu.vn
 • ĐT: 0775811838

3. Trợ lý Đào tạo - Công tác sinh viên: Lê Nguyên Phương Dũng

 • GV bộ môn Giáo dục Tiểu học
 • Email: lnpdung@agu.edu.vn
 • ĐT: 0973942976

4. Trợ lý Quản lý dự án - NCKH: Nguyễn Văn Mện

 • GV bộ môn Lý
 • Email: nvmen@agu.edu.vn
 • ĐT: 0902657975

5. Trợ lý Đảm bảo chất lượng: Hồ Xuân Huy

 • GV bộ môn Vật lý
 • Email: hxhuy@agu.edu.vn
 • ĐT: 0919390766

6. Trợ lý Truyền thông và Quan hệ đối ngoại: Vũ Minh Phương

 • GV bộ môn Giáo dục mầm non
 • Email: vmphuong@agu.edu.vn
 • ĐT: 0834501455

7. Trợ lý Sau đại học: Trần Minh Nhựt 

 • GV bộ môn Tâm lý giáo dục
 • Email: tminhnhut@agu.edu.vn
 • ĐT: 0917924174