Nhảy đến nội dung Top
 • admin
 • 07/04/2017 13:54

1. Trợ lý văn thư Vũ Thị Hồng Ngọc

 • Email: vthngoc@agu.edu.vn
 • ĐT: 0919333842

2. Trợ lý văn thư và công tác quản lý Mạng & website: Nguyễn Thị Hải Yến

 • Email: nthyen@agu.edu.vn
 • ĐT: 0915690608

3. Trợ lý Đào tạo: Phạm Văn Bản

 • GV bộ môn Toán.
 • Email: pvban@agu.edu.vn
 • ĐT: 0919023471

4. Trợ lý Công tác sinh viên: Lê Nguyên Phương Dũng

 • Gv bộ môn Giáo dục Tiểu học.
 • Email: lnpdung@agu.edu.vn
 • ĐT: 0973942976

5. Trợ lý Quản lý dự án - NCKH: Trang Quang Vinh

 • GV bộ môn Hóa.
 • Email: tqvinh@agu.edu.vn
 • ĐT: 0983021227

6. Trợ lý Đảm bảo chất lượng: Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương

 • Gv bộ môn Ngữ văn.
 • Email: ltsntchuong@agu.edu.vn
 • ĐT: 090918023987