Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 04/01/2017 10:20
ln phượng

 

- Họ và tên: Lê Ngọc Phượng
- Học vị: Thạc sĩ 
- Email: lnphuong@agu.edu.vn
- Sđt: 098 960 2211

 P. Trưởng Bộ môn

 

- Họ và tên: Nguyễn Huỳnh Ngọc Thuỷ
- Học vị: Thạc sĩ
- Email: nhnthuy@agu.edu.vn
- Sđt: 0918 697 168

 P. Trưởng Bộ môn
dt phấn

 

- Họ và tên: Đặng Thị Phấn
- Học vị: Thạc sĩ
- Email: dtphan@agu.edu.vn
- Sđt: 0362064306

 

ptn nhanh

 

- Họ và tên: Phan Thị Ngọc Nhanh
- Học vị: Thạc sĩ
- Email: ptnnhanh@agu.edu.vn
- Sđt: 0906130413

 

phuong

 

- Họ và tên: Vũ Minh Phương
- Học vị: Thạc sĩ
-Email: vmphuong@agu.edu.vn
-Sđt: 0834501455

 
Lý lịch khoa học