Nhảy đến nội dung Top
  • admin
  • 04/01/2017 10:20
ln phượng

 

- Họ và tên: Lê Ngọc Phượng

- Học vị: Thạc sĩ

- Email: lnphuong@agu.edu.vn

- Sđt: 098 960 2211

 Phó Trưởng Bộ môn

 NCS

dt phấn

 

- Họ và tên: Đặng Thị Phấn

- Học vị: Thạc sĩ

- Email: dtphan@agu.edu.vn

- Sđt: 0362064306

 

 

- Họ và tên: Nguyễn Huỳnh Ngọc Thuỷ

- Học vị: Thạc sĩ

- Email: nhnthuy@agu.edu.vn

- Sđt: 0918 697 168

 Phó Trưởng Bộ môn

ptn nhanh

 

- Họ và tên: Phan Thị Ngọc Nhanh

- Học vị: Thạc sĩ

- Email: ptnnhanh@agu.edu.vn

- Sđt: 0906130413

 

phuong

 

- Họ và tên: Vũ Minh Phương

- Học vị: Thạc sĩ

-Email: vmphuong@agu.edu.vn

-Sđt: 0834501455