Nhảy đến nội dung Top
  • admin
  • 04/01/2017 10:17

 

Họ và tên: Nguyễn Bách Thắng

Học vị: Tiến sĩ

Email: nbthang@agu.edu.vn

Sđt: 0913957438

Trưởng Bộ môn

tt huyền

 

Họ và tên: Trần Thị Huyền

Học vị: Thạc sĩ

Email: tthuyen@agu.edu.vn

Sđt: 0377728580

Phó Trưởng Bộ môn

 

Họ và tên: Trần Thị Diễm Thuý

Học vị: Thạc sĩ

Email: ttdthuy@agu.edu.vn

Sđt: 0949171966

 

 

Họ và tên: Hoàng Thế Nhật

Học vị: Thạc sĩ

Email: htnhat@agu.edu.vn

Sđt: 0916346015

 NCS

Họ và tên: Trần Minh Nhựt

Học vị: Thạc sĩ

Email: tminhnhut@agu.edu.vn

Sđt: 0917924174

 NCS