Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 04/01/2017 10:17
bt

 

- Họ và tên: Nguyễn Bách Thắng
- Học vị: Tiến sĩ
- Email: nbthang@agu.edu.vn
- Sđt: 0913957438

Trưởng Bộ môn

tt huyền

- Họ và tên: Trần Thị Huyền
- Học vị: Thạc sĩ
- Email: tthuyen@agu.edu.vn
- Sđt: 0377728580

P. Trưởng Bộ môn

 

- Họ và tên: Hoàng Thế Nhật
- Học vị: Thạc sĩ - NCS
- Email: htnhat@agu.edu.vn
- Sđt: 0916346015

 

- Họ và tên: Trần Minh Nhựt
- Học vị: Tiến Sỹ
- Email: tminhnhut@agu.edu.vn
- Sđt: 0917924174

 

lÝ LỊCH KHOA HỌC