Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • hxhuy
  • 16/10/2023 20:36

Tổ chức Hội thi Thiết kế đồ dùng, đồ chơi học tập năm học 2023 -2024

I.           MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy tính tích cực và tiềm năng sáng tạo của sinh viên để nghiên cứu và tự làm đồ dùng, đồ chơi học tập, phục vụ thiết thực cho đổi mới dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện;

- Tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm học tập lẫn nhau giữa các sinh viên trong việc làm và sử dụng đồ chơi học tập;

- Hình thành phong trào thường xuyên nghiên cứu tự làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục trong trường.

2. Yêu cầu

- Hội thi được tổ chức dựa trên sự tự nguyện, chủ động của sinh viên, không tạo áp lực cho sinh viên khi tham gia Hội thi;

- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đảm bảo thực chất;

- Đồ dùng, đồ chơi học tập tham gia dự thi phải đảm bảo tính thẩm mỹ, sáng tạo, có chất lượng và tính hiệu quả trong quá trình sử dụng; có tính gợi mở, khuyến khích cách tiếp cận đa dạng bảo đảm đáp ứng mục tiêu đối với kiến thức, kỹ năng cốt lõi;

- Tổ chức Hội thi nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có sản phẩm chất lượng, sáng tạo và có tính ứng dụng cao.

II.        THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1.  Thời gian: Dự kiến 22-28/04/2024 (Hội thi)

- Các lớp gửi danh sách tham gia dự thi, bản thuyết minh bộ đồ dùng, đồ chơi dự thi bằng file theo hình thức trực tuyến về địa chỉ E-mail: hxhuy@agu.edu.vn trước ngày 15/04/2024 và theo qui định sau:

+ Đối với sản phẩm của 01 tác giả:

Đặt tên file thuyết minh theo cấu trúc: hovaten_lop

+ Đối với sản phẩm của nhóm tác giả:

Đặt tên file thuyết minh theo cấu trúc: hovaten1_hovaten2_hovaten3_lop

2.  Địa điểm: Hội trường 600

3.  Đối tượng dự thi:  Sinh viên Khoa Sư phạm (được gọi là tác giả). Tác giả có thể tham gia dự thi theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm tác giả có số lượng tối đa không quá 03 thành viên. Nếu là nhóm tác giả thì trong bản thuyết minh cần làm rõ nhiệm vụ và kết quả đóng góp của từng thành viên trong quá trình thực hiện để có đủ cơ sở đánh giá.