Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 04/01/2017 10:03

- Họ và tên:  Nguyễn Thị Mỹ Phượng
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên môn: Hoá hữu cơ
- Email: ntmphuong@agu.edu.vn
- SĐT: 0834515253

 

Phó Trưởng Bộ môn

pp tân

- Họ và tên: Phạm Phát Tân
- Học vị: Tiến sĩ
- Chuyên môn: Hoá lý
- Email: pptan@agu.edu.vn
- SĐT: 0918277273

 
v

 

- Họ và tên: Trang Quang Vinh
- Học vị: Tiến sĩ
- Chuyên môn: Phương pháp GD
- Email: tqvinh@agu.edu.vn
- SĐT: 0983021227

 

- Họ và tên: Phạm Thị Kim Phượng
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên môn: Hoá hữu cơ
- Email: ptkphuong@agu.edu.vn
- SĐT: 0918589914

 

 

 

-

 

Lí lịch khoa học