Nhảy đến nội dung Top
  • admin
  • 04/01/2017 10:02

I.    Tài liệu giảng dạy

 

STT

Họ tên giảng viên

Tên giáo trình, TLGD

Năm XB

Ghi chú

1. 

Nguyễn Trí Cường

Thực hành vật lý C2

 

 

Bài tập điện đại cương

 

 

Tin học đại cương

 

 

Bài tập tin học 2

 

 

Tin học 3

 

 

2. 

Trần Thể

Phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp ở trường phổ thông

2006

 

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

2002

 

Vật lý đại cương

2004

 

Vật lý đại cương A1

2002

 

Phương pháp dạy học vật lý

2009

 

Vật lý đại cương A2

2000

 

3. 

Vũ Tiến Dũng

Vật lý đại cương A1 - tập 2

2002

 

Vật lý đại cương

2004

 

4. 

Hồ Xuân Huy

Phương pháp toán lý

2010

 

5. 

Lê Đỗ Huy

Cơ học 1

2006

 

6. 

Nguyễn Văn Mện

Cơ học lý thuyết

2014

 

7. 

Nguyễn Hồng Hải

Thí nghiệm Vật lý đại cương A2

2014

 

8. 

Nguyễn Hồng Hải

Thí nghiệm Cơ – Nhiệt

2014