Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
An Giang University
  • nthyen
  • 06/05/2019 15:56
Phòng Khảo thí và ĐBCL gửi Danh sách những  sinh viên CD43, DH19 chưa đánh giá đến 21h ngày 05/5/2019 (file đính kèm).
Đề nghị ban cán sự lớp xem danh sách và thông báo đến sinh viên của lớp mình phụ trách để tiếp tục đánh giá theo đúng lịch
Lớp CD43, DH19: từ 02/5/2019 đến 09/05/2019

Trân trọng!