Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
 • nthyen
 • 17/12/2014 09:33

BỘ MÔN TÂM LÝ GIÁO DỤC

1. Chức năng, nhiệm vụ

Tham gia giảng dạy các học phần thuộc khối đại cương, chuyên ngành và nghiệp vụ sư phạm

Tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ.

Tham gia nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực giáo dục và khoa học xã hội.

Quan hệ, các trường đại học, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

2. Lãnh đạo Bộ môn

 • Trưởng Bộ môn:
  • Họ và tên: Ngyễn Bách Thắng
  • Số điện thoại: 0913957438
  • Email: nbthang@agu.edu.vn
 • Phó trưởng Bộ môn
  • Họ và tên: Trần Thị Huyền
  • Số điện thoại: 01677728580
  • Email: tthuyen@agu.edu.vn