Nhảy đến nội dung Top
  • admin
  • 09/05/2018 09:09

1. Quy chế làm việc giảng viên và nhân viên: http://peda.agu.edu.vn/vi/node/384

2. Quy chế chi tiêu nội bộ: http://peda.agu.edu.vn/vi/node/385

3. Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học An Giang: http://peda.agu.edu.vn/vi/node/396

4. Quyết định về việc Ban hành Hệ giá trị cốt lõi của người học và triết lý giáo dục của Trường Đại học An Giang: http://peda.agu.edu.vn/vi/node/412