Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 08/05/2018 14:34

1. Chức năng:

- Tổ chức đào tạo các giáo viên theo các cấp bậc từ Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT.

- Quản lý các hoạt động đào tạo dạy và học đối với các học phần do Khoa phụ trách.

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng.

- Đổi mới phương pháp dạy và học để đảm bảo mục tiêu đào tạo của Nhà trường.

- Tham gia biên soạn và đánh giá các chương trình đào tạo của các ngành trong Khoa và theo sự phân công của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức và quản lý các hoạt động giảng dạy đối với các bộ môn do Khoa phụ trách.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc cải tiến, đổi mới và nâng cao phương pháp dạy và học của giảng viên và sinh viên.

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học trong Khoa và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học cấp trường.

- Tổ chức biên soạn, đánh giá và hiệu chỉnh giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy, chương trình đào tạo của Khoa.

- Biên soạn các chương trình đào tạo ngắn hạn của Khoa và các chương trình đào tạo khác theo sự phân công của Nhà trường để đào tạo và bồi dưỡng các khoá ngắn hạn.

- Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất và các trang thiết bị của Nhà trường.

- Tổ chức quản lý các hoạt động học tập, rèn luyện và sinh hoạt của sinh viên do Khoa quản lý.

- Tổ chức thực hiện các yêu cầu nội dung khác theo sự phân công của Nhà trường.

- Tiếp thu và thực hiện tốt các yêu cầu của các đơn vị bạn đối với những vấn đề có liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của Khoa.

3. Năng lực đào tạo:

- Đào tạo giáo viên có trình độ cao đẳng, đại học ở các hệ giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, ở các ngành học sư phạm thuộc các loại hình chính quy, liên kết, vừa học vừa làm.

- Đào tạo trình độ một số ngành khoa học: Văn học, Cử nhân Hóa học.

- Thực hiện nhiệm vụ đào tạo các lớp bồi dưỡng chức danh nghề giáo.

- Đào tạo, bồi dưỡng sau đại học các ngành Quản lý Giáo dục, Sư phạm.