Nhảy đến nội dung Top
 • admin
 • 07/04/2017 13:54

1. Trợ lý văn thư Vũ Thị Hồng Ngọc

 • Email: vthngoc@agu.edu.vn
 • ĐT: 0919333842

2. Trợ lý văn thư và công tác quản lý Mạng & website: Nguyễn Thị Hải Yến

 • Email: nthyen@agu.edu.vn
 • ĐT: 0915690608

3. Trợ lý Đào tạo: Diệp Hoàng Ân

 • GV bộ môn Toán.
 • Email: dhan@agu.edu.vn
 • ĐT: 0906206236

4. Trợ lý Công tác sinh viên: Lê Nguyên Phương Dũng

 • Gv bộ môn Giáo dục Tiểu học.
 • Email: lnpdung@agu.edu.vn
 • ĐT: 0973942976

5. Trợ lý Quản lý dự án - NCKH: Nguyễn Văn Mện

 • GV bộ môn Lý.
 • Email: nvmen@agu.edu.vn
 • ĐT: 0902657975

6. Trợ lý Đảm bảo chất lượng: Hồ Xuân Huy

 • Gv bộ môn Lý.
 • Email: hxhuy@agu.edu.vn
 • ĐT: 0949395859

7. Trợ lý Truyền thông và Quan hệ đối ngoại: Trương Chí Hùng

 • Gv bộ môn GDTH.
 • Email: tchung@agu.edu.vn
 • ĐT: 0909092271

8. Trợ lý Sau đại học: Phạm Thị Thu Hường

 • Gv bộ môn Toán.
 • Email: ptthuong@agu.edu.vn
 • ĐT: 0915262325