Nhảy đến nội dung Top
  • admin
  • 07/04/2017 08:08

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
KHOA SƯ PHẠM

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

TS. Nguyễn Phương Thảo

 Trưởng khoa Sư phạm

 Chủ tịch

2

TS. Lâm Thị Mỹ Linh

 Phó Trưởng khoa Sư phạm

 P.Chủ tịch

3

TS. Lê Ngọc Quỳnh

Trưởng Bộ môn Toán, Khoa Sư phạm

Ủy viên 

4

TS. Nguyễn Văn Mện

 Trưởng Bộ môn Lý, Khoa Sư phạm

Ủy viên

5

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Phượng

 Phó trưởng Bộ môn Hóa, Khoa Sư phạm

Ủy viên

6

ThS. Phan Thị Trúc Linh

Phó Trưởng Bộ mon Sinh

Ủy viên

7

TS. Nguyễn Thanh Phong

 Trưởng Bộ môn Văn, Khoa Sư phạm

Ủy viên

8

ThS. Bùi Hoàng Anh

 Phó Trưởng Bộ môn Địa, Khoa Sư phạm

Ủy viên

9

ThS. Dương Thế Hiền

 Phó Trưởng Bộ môn Sử, Khoa Sư phạm

Ủy viên

10

ThS. Đinh Quốc Huy

 Phó Trưởng Bộ môn Giáo dục Tiểu học, Khoa Sư phạm

Ủy viên

11

ThS. Lê Ngọc Phượng

 Phó Trưởng Bộ môn Giáo dục Mầm non, Khoa Sư phạm

Ủy viên

12

TS. Nguyễn Bách Thắng

 Trưởng Bộ môn Tâm lý giáo dục, Khoa Sư phạm

Ủy viên

13

TS. Phan Văn Long Em

 GV - Khoa Sư phạm

Ủy viên

14

TS. Phạm Thị Thu Hường

 GV - Khoa Sư phạm

Ủy viên

15

TS. Phạm Thị Thu Hoa

 GV - Khoa Sư phạm

Ủy viên

16

TS. Dương Giao Kỵ

 GV - Khoa Sư phạm

Ủy viên

17

TS. Phạm Phát Tân

GV - Khoa Sư phạm

Ủy viên

18

TS. Trang Quang Vinh

GV - Khoa Sư phạm

Ủy viên

19

TS. Tiêu Minh Đương

GV - Khoa Sư phạm

Ủy viên

20

TS. Nguyễn Đức Thăng

GV - Khoa Sư phạm

Ủy viên

21

TS. Nguyễn Thị Tuyết

GV - Khoa Sư phạm

Ủy viên