Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 07/04/2017 08:08

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
KHOA SƯ PHẠM

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

TS. Nguyễn Phương Thảo

Trưởng Khoa

Chủ tịch

2

TS. Nguyễn Bách Thắng

Trưởng Bộ môn TLGD

Ủy viên

3

TS. Nguyễn Văn Mện

Trưởng Bộ môn Vật lý

Ủy viên

4

TS. Lê Ngọc Quỳnh

Trưởng Bộ môn Toán

Ủy viên

5

TS. Nguyễn Thanh Phong

Trưởng Bộ môn Ngữ văn

Ủy viên

6

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Phượng

Phó Trưởng Bộ môn Hóa học

Ủy viên

7

ThS. Đinh Quốc Huy

Phó Trưởng Bộ môn GDTH

Ủy viên

8

ThS. Bùi Hoàng Anh

Phó Trưởng Bộ môn Địa lý

Ủy viên

9

ThS. Lê Ngọc Phượng

Phó Trưởng Bộ môn GDMN

Ủy viên

10

TS. Trần Thế Định

Phó Trưởng Bộ môn Địa lý

Ủy viên

11

TS. Phạm Phát Tân

Giảng viên chính

Ủy viên

12

TS. Nguyễn Đức Thăng

Giảng viên chính

Ủy viên

13

TS. Phan Văn Long Em

Giảng viên

Ủy viên

14

ThS. Dương Thế Hiền

Giảng viên

Ủy viên

15

TS. Trần Quốc Duyệt

Giảng viên

Ủy viên

16

ThS. Phan Thị Trúc Linh

Giảng viên

Ủy viên

17

CN.Thái Trí Hải

Bí thư Đoàn Khoa Sư phạm

Ủy viên