Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
 • admin
 • 14/11/2014 07:39
BỘ MÔN NGỮ VĂN

1. Lịch sử hình thành

Từ năm 1976 đến 1999, Bộ môn Ngữ văn thuộc Khoa Xã hội - Nhân văn, trường Cao đẳng Sư phạm An Giang. Sau đó, hợp nhất với Bộ môn Ngữ văn trường Trung học Sư phạm để thành lập Bộ môn Ngữ văn của trường Cao đẳng sư phạm An Giang.

Năm 2000, trường Đại học An Giang  được thành lập, Bộ môn Ngữ văn cũng được thành lập bao gồm các giảng viên giảng dạy các học phần chuyên ngành Ngữ văn và giảng dạy các môn học đặc thù Ngữ văn cho các lớp đào tạo giáo viên Tiểu học và Mầm non. Bộ môn hoạt động trực thuộc Khoa Sư phạm.

Năm 2010, khoa thành lập thêm Bộ môn Giáo dục Tiểu học và Bộ môn Mầm non, một số giáo viên của Bộ môn tách ra và chuyển sang công tác ở Bộ môn mới. Hiện nay, Bộ môn Ngữ văn là đơn vị tập hợp các giảng viên chuyên ngành Ngữ văn.

Blog Bộ môn Ngữ văn: nguvandhag.wordpress.com

2. Chức năng, nhiệm vụ

Bộ môn Ngữ văn đào tạo giáo viên dạy môn Ngữ văn ở trường trung học phổ thông và trường trung học cơ sở. Trước đây, có giai đoạn Bộ môn Ngữ văn kiêm công tác đào tạo giáo viên Tiểu học và giáo viên Mầm non.

Ngoài ra, Bộ môn Ngữ văn còn dạy môn Tiếng Việt thực hành cho một số hệ đào tạo khác.

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và cung cấp các tài liệu học tập cho sinh viên, nhiều cán bộ của Bộ môn đăng ký tham gia biên soạn giáo trình giảng dạy, đề cương chi tiết môn học, tài liệu tham khảo, ngân hàng câu hỏi… và đưa vào trang web của trường để sinh viên tham khảo.

Phong trào nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên cũng đang được quan tâm phát huy. Hiện nay Bộ môn đang có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên. Mỗi tháng bộ môn sẽ sinh hoạt một lần, mỗi năm 2 lần, Bộ môn tổ chức cho Giảng viên và sinh viên báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa học của cá nhân mở rộng đối tượng tham dự

3. Lãnh đạo Bộ môn

 • Trưởng Bộ môn:
  • Họ và tên: Nguyễn Thanh Phong
  • Số điện thoại: 0987113471
  • Email: ntphong@agu.edu.vn
 • Phó trưởng Bộ môn:
  • Họ và tên: Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương
  • Số điện thoại: 0918 023 987
  • Email: ltsntchuong@agu.edu.vn