Skip to main content Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 04/01/2017 10:18

- Họ và tên: Đinh Quốc Huy
- Học vị: Thạc sĩ Toán
-  Email: dqhuy@agu.edu.vn
- Sđt: 0918789578

P. Trưởng Bộ môn

nn nga

- Họ và tên: Nguyễn Nguyệt Nga
- Học vị: Thạc sĩ Lý luận Ngôn ngữ
- Email: nnnga@agu.edu.vn
- Sđt: 0932868276

 P. Trưởng Bộ môn

- Họ và tên: Hoàng Thị Hồng Phương
- Học vị: Thạc sĩ
- Email: hthongphuong@agu.edu.vn
- Sđt: 0916775875

 

- Họ và tên: Nguyễn Thu Hương
- Học vị: Thạc sĩ PPDH Tiếng Việt
- Email: nthuong@agu.edu.vn
- Sđt: 01239 926 936

 

- Họ và tên: Lê Nguyên Phương Dũng
- Học vị: Thạc sĩ địa lý
- Email: lnpdung@agu.edu.vn
- Sđt: 0973942976

 

 

 

 

ntk minh - Họ và tên GV: Nguyễn Thị Khánh Minh
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên ngành: Toán Giải tích
- Email: ntkminh@agu.edu.vn
- SĐT: 0914253469
 
tc hùng

- Họ và tên: Trương Chí Hùng
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
- Email: tchung@agu.edu.vn
- Sđt: 0909092271

 
anh

 

 Họ và tên: Trần Khánh Trinh
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên môn: Giáo dục học
- Email: tktrinh@agu.edu.vn
- SĐT: 0913 101 527
 
Lý lịch khoa học