Skip to main content Top
  • admin
  • 04/01/2017 10:08
thầy chinh

 

 Họ và tên: Trần Tùng Chinh

 Học vị: Thạc sĩ

 Chuyên ngành: VHVN

 Email: ttchinh@agu.edu.vn

 Sđt: 0919 017096

 

 Họ và tên: Phạm Thanh Hùng

 Học vị: Tiến sĩ

 Chuyên ngành: VHVN

 Email: pthung@agu.edu.vn

 Sđt: 0918 105661

 

ltsnt chương

 

 Họ và tên: Lâm TSN Thiên Chương

 Học vị: Thạc sĩ

 Chuyên ngành: PPDH

 Email: ltsntchuong@agu.edu.vn

 Sđt: 0918 023987

 Phó Trưởng Bộ môn

 Họ và tên: Huỳnh Thị Diễm

 Học vị: Thạc sĩ

 Chuyen ngành: VHNN

 Email: htdiem@agu.edu.vn

 Sđt: 0939 669341

 

tm đương

 

 Họ và tên: Tiêu Minh Đương

 Học vị: Tiến sĩ

 Chuyên ngành: LLVH

 Email: tmduong@agu.edu.vn

 Sđt: 0939 866691

 

ntt giang

 

 Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Giang

 Học vị: Thạc sĩ

 Chuyên ngành: VHNN

 Email: nttgiang@agu.edu.vn

 Sđt: 0375747085

 

ntx mai

 

 Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân Mai

 Học vị: Thạc sĩ

 Chuyên ngành:PPDH

 Email: ntxuanmai@agu.edu.vn

 Sđt: 0976 513407

 

TTT OANH

 

 Họ và tên: Tôn Thị Tuyết Oanh

 Học vị: Thạc sĩ

 Chuyên ngành: Ngôn ngữ học

 Email: tttoanh@agu.edu.vn

 Sđt: 0863826968

 

phong

 

 Họ và tên: Nguyễn Thanh Phong

 Học vị: Tiến sĩ

 Chuyên ngành: VHNN

 Email: ntphong@agu.edu.vn

 Sđt: 0987 113471

 Trưởng bộ môn

nd thăng

 

 Họ và tên: Nguyễn Đức Thăng

 Học vị: Tiến sĩ

 Chuyên ngành: VHVN

 Email: ducthange2@gmail.com

 Sđt: 0918 660763

 

 

 Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết

 Học vị: Tiến sĩ

 Chuyên ngành: VHNN

 Email: nttuyet@agu.edu.vn

 Sđt: 0979 228003