Skip to main content Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 05/12/2021 19:43

Department Staff

ltsnt chương

 

  - Full name: Lâm TSN Thiên Chương
  - Degree: Master of Arts
  - Discipline: Teaching methods
  - Email: ltsntchuong@agu.edu.vn
  - Phone: 0918 023987

Vice head

nd thăng

 

  - Full name: Nguyễn Đức Thăng
  - Degree: Doctor of Philosophy
  - Discipline: Vietnamese Literature
  - Email: ducthange2@gmail.com
  - Phone: 0918 660763

 

tm đương

  - Full name: Tiêu Minh Đương
  - Degree: Doctor of Philosophy
  - Discipline: Literary Theory
  - Email: tmduong@agu.edu.vn
  - Phone: 0939 866691

 

ntt giang

 

  - Full name: Nguyễn Thị Thu Giang
  - Degree: Master of Arts
  - Discipline: Foreign Literature
  - Email: nttgiang@agu.edu.vn
  - Phone: 0375747085

 

ntx mai

 

  - Full name: Nguyễn Thị Xuân Mai
  - Degree: Master of Arts
  - Discipline: Teaching methods
  - Email: ntxuanmai@agu.edu.vn
  - Phone: 0976 513407

 

TTT OANH

 

  - Full name: Tôn Thị Tuyết Oanh
  - Degree: Master of Arts
  - Discipline: Linguistics 
  - Email: tttoanh@agu.edu.vn
  - Phone: 086382696

 

thầy chinh

 

  - Full name: Trần Tùng Chinh
  - Degree: Master of Arts
  - Discipline: Vietnamese Literature
  - Email: ttchinh@agu.edu.vn
  - Phone: 0919 017096

 

 

  - Họ và tên: Huỳnh Thị Diễm
  - Degree: Master of Arts – PhD student
  - Discipline: Foreign Literature
  - Email: htdiem@agu.edu.vn
  - Phone: 0939 669341