Skip to main content Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 04/01/2017 10:06
linh

 

- Họ và tên: Phan Thị Trúc Linh
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên ngành: Sinh thái học
- Email: pttlinh@agu.edu.vn
- Sdt: 0939836872

 

c thanh

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thanh
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên ngành: Sinh lý thực vật
- Email: nttthanh@agu.edu.vn
- SĐT: 0937528454

 

nt đào

 

- Họ và tên: Nguyễn Thanh Đào
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên ngành: Vi sinh
- Email: nguyenthanhdao@agu.edu.vn
- SĐT: 0917300184

 

tô nguyệt nga

- Họ và tên:  Tô Nguyệt Nga
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên ngành: Sinh thái học
- Email: tnnga@agu.edu.vn
- SĐT: 0919257752

 

kpy anh

- Họ và tên: Khưu Phương Yến Anh
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên ngành: sinh thái học
- Email: kpyanh@agu.edu.vn
- SĐT: 0949695577

 

Lý lịch khoa học