Skip to main content Top
  • admin
  • 04/01/2017 10:03

Họ và tên: Nguyễn Vương Hoà Cường

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên môn: Hóa vô cơ

Email: nvhcuong@agu.edu.vn

Sđt:

 

 NCS

cô mý linh

 

Họ và tên: Lâm Thị Mỹ Linh

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên môn: Hoá phân tích

Email: ltmlinh@agu.edu.vn

SĐT: 0913624327

 Trưởng bộ môn

Họ và tên:  Nguyễn Thị Mỹ Phượng

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên môn: Hoá hữu cơ

Email: ntmphuong@agu.edu.vn

SĐT: 01234515253

 

Phó Trưởng Bộ môn

Họ và tên: Phạm Thị Kim Phượng

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên môn:Hoá hữu cơ

Email: ptkphuong@agu.edu.vn

SĐT: 0918589914

 

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Thạt

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên môn: Hoá lý

Email: nvthat@agu.edu.vn

SĐT: 0989216698

 

pp tân

 

Họ và tên: Phạm Phát Tân

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên môn: Hoá lý

Email: pptan@agu.edu.vn

SĐT: 0918277273

 

 

Họ và tên: Trang Quang Vinh

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên môn: Phương pháp GD

Email: tqvinh@agu.edu.vn

SĐT: 0983021227