Skip to main content Top
  • admin
  • 08/05/2018 14:35
 
cô thảo

 

Phó trưởng khoa (Phụ trách)

Tiến sĩ Nguyễn Phương Thảo

 Email: npthao@agu.edu.vn

 Đt: 0985877299

 

thầy khương

 

 

Phó Trưởng Khoa

Thạc sĩ Nguyễn Văn Khương

 Email: nvkhuong@agu.edu.vn

 Đt: 0913839034

cô mý linh

Phó trưởng khoa

Tiến sĩ Lâm Thị Mỹ LInh

 Email: ltmlinh@agu.edu.vn

 Đt: 0913624327