Skip to main content Top
banner
 • admin
 • 07/04/2017 13:54

1. Trợ lý văn thư Vũ Thị Hồng Ngọc

 • Email: vthngoc@agu.edu.vn
 • ĐT: 0919333842

2. Trợ lý Đào tạo: Diệp Hoàng Ân

 • GV bộ môn Toán.
 • Email: dhan@agu.edu.vn
 • ĐT: 0906206236

3. Trợ lý Công tác sinh viên: Lê Nguyên Phương Dũng

 • GV bộ môn Giáo dục Tiểu học.
 • Email: lnpdung@agu.edu.vn
 • ĐT: 0973942976

4. Trợ lý Quản lý dự án - NCKH: Nguyễn Văn Mện

 • GV bộ môn Lý.
 • Email: nvmen@agu.edu.vn
 • ĐT: 0902657975

5. Trợ lý Đảm bảo chất lượng: Hồ Xuân Huy

 • GV bộ môn Lý.
 • Email: hxhuy@agu.edu.vn
 • ĐT: 0919390766

6. Trợ lý Truyền thông và Quan hệ đối ngoại: Trương Chí Hùng

 • GV bộ môn GDTH.
 • Email: tchung@agu.edu.vn
 • ĐT: 0909092271

7. Trợ lý Sau đại học: Phạm Thị Thu Hường

 • GV bộ môn Toán.
 • Email: ptthuong@agu.edu.vn
 • ĐT: 0839311321