Skip to main content Top
  • admin
  • 04/01/2017 10:18

 Họ và tên: Đinh Quốc Huy

 Học vị: Thạc sĩ Toán

 Email: dqhuy@agu.edu.vn

 Sđt: 0918789578

Phó Trưởng Bộ môn

nn nga

 

 Họ và tên: Nguyễn Nguyệt Nga

 Học vị: Thạc sĩ Lý luận Ngôn ngữ

 Email: nnnga@agu.edu.vn

 Sđt: 0932868276

 Phó Trưởng Bộ môn

 Họ và tên: Hoàng Thị Hồng Phương

 Học vị: Thạc sĩ

 Email: hthongphuong@agu.edu.vn

 Sđt: 0916775875

 

 Họ và tên: Nguyễn Thu Hương

 Học vị: Thạc sĩ PPDH Tiếng Việt

 Email: nthuong@agu.edu.vn

 Sđt: 01239 926 936

 

 Họ và tên: Lê Nguyên Phương Dũng

 Học vị: Thạc sĩ địa lý

 Email: lnpdung@agu.edu.vn

 Sđt: 0973942976

 

pt ánh

 

 Họ và tên: Phan Thị Ánh

 Học vị: Thạc sĩ

 Email: ptanh@agu.edu.vn

 Sđt: 0969238023

 

 Họ và tên: Phạm Thúc Kim

 Học vị: Cử nhân Toán

 Email: ptkim@agu.edu.vn

 Sđt: 0919203544

 

 Họ và tên: Huỳnh Thu Cúc

 Học vị: Cử nhân

 Email: htcuc@agu.edu.vn

 Sđt: 0987908355

 

ntk minh - Họ và tên GV: Nguyễn Thị Khánh Minh
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên ngành: Toán Giải tích
- Email: ntkminh@agu.edu.vn
- SĐT: 0914253469
 
tc hùng

- Họ và tên: Trương Chí Hùng

- Học vị: Thạc sĩ

- Chuyên ngành: Ngôn ngữ học

- Email: tchung@agu.edu.vn

- Sđt: 0909 092271