Skip to main content Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 04/01/2017 10:10
dt hiền

- Họ và tên: Dương Thế Hiền
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
- Email: dthehien@agu.edu.vn
- Sđt: 0384.966.845

 

- Họ và tên: Lê Thanh Tùng
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên ngành: Lịch sử Thế giới
- Email: lttung@agu.edu.vn
- Sđt: 0918.00.6929

 

- Họ và tên: Nguyễn Bảo Kim
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
- Email: nbkim@agu.edu.vn
- Sđt: 0982.567.601

 

nth phượng

 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàng Phượng
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
- Email: nthphuong@agu.edu.vn
- Sđt: 01239.925.999

 

- Họ và tên: Lê Trương Ánh Ngọc
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên ngành: Lịch sử Thế giới
- Email: ltangoc@agu.edu.vn
- Sđt: 0919.22.6647

 

 

 

 

Lý lịch khoa học