Skip to main content Top
  • admin
  • 04/01/2017 10:01

Họ và tên: Nguyễn Văn Mện

Học vị: Tiến sỹ

Chuyên môn: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

Email: nvmen@agu.edu.vn

SĐT: 0902 657 975

 Trưởng bộ môn

Họ và tên: Trương Tín Thành

Học vị: Thạc sỹ

Chuyên môn: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

Email:  

ttthanh@agu.edu.vn

SĐT: 0982 285 637

Phó Trưởng Bộ môn

Họ và tên: Hồ Xuân Huy

Học vị: Thạc sỹ

Chuyên môn: Vật lý chất rắn

Email: hxhuy@agu.edu.vn

SĐT: 0938 545 659

 

Họ và tên: Nguyễn Phạm Ngọc Thiện

Học vị: Thạc sỹ

Chuyên môn: PP Giảng dạy

Email: npnthien@agu.edu.vn

SĐT: 0907 363 952

Phó Trưởng Bộ môn

dtk phượng

 

Họ và tên: Đổng Thị Kim Phượng

Học vị: Thạc sỹ

Chuyên môn: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

Email: dtkphuong@agu.edu.vn

SĐT: 0939 303 833

 

 

Họ và tên: Võ Văn Dễ

Học vị: Thạc sỹ

Chuyên môn: PP Giảng dạy

Email:  vvde@agu.edu.vn

SĐT: 0979038423

 NCS
tq duyệt

 

Họ và tên: Trần Quốc Duyệt

Học vị: Thạc sỹ

Chuyên môn: PP Giảng dạy

Email:  tqduyet@agu.edu.vn

SĐT: 0876 404 465

NCS

Họ và tên: Trần Khánh Trinh

Học vị: Thạc sỹ

Chuyên môn: Giáo dục học

Email: tktrinh@agu.edu.vn
SĐT: 0913 101 527

 

Họ và tên: Ngô Tú Trinh

Học vị: Thạc sỹ

Chuyên môn: Vật lý kỹ thuật

Email: ntutrinh@agu.edu.vn

SĐT: 0987 070 760

 

Họ và tên: Huỳnh Tất Thành

Học vị: Thạc sỹ

Chuyên môn: Sư phạm Vật lý

E mail: htthanh@agu.edu.vn

SĐT: 01654 692 784