Skip to main content Top
  • admin
  • 04/01/2017 09:59

- Họ và tên GV: Võ Thành Tài
- Học vị: Thạc Sỹ
- Chuyên ngành: Toán Giải tích
- Email: vthanhtai@agu.edu.vn
- SĐT: 0919823188

Phó Trưởng Bộ môn

- Họ và tên GV: Vương Vĩnh Phát

- Học vị: Thạc sĩ

- Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học toán học

- Email: vvphat@agu.edu.vn
- SĐT: 0918705625

 NCS

pm hạnh
 

- Họ và tên: Phạm Mỹ Hạnh
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số
- Số điện thoại: 0984651082
- Email: pmhanh@agu.edu.vn

 

lt duy

 

- Họ và tên : Lê Thái Duy.
- Học vị : Thạc sĩ.
- Chuyên ngành: Giải Tích.
- Email: ltduy@agu.edu.vn.
- SĐT: 0918614420

 

 

- Họ và tên GV: Nguyễn Huy Hoàng
- Học vị: Thạc sỹ
- Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số
- Email: huyhoang200033@yahoo.com
- SĐT: 0918401567

 

TTN GIÀU

 

- Họ và tên GV: Trần Thị Ngọc Giàu

- Học vị: Thạc sỹ
- Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số
- Email: ttngiau@agu.edu.vn
- SĐT: 0989221347 - 0941503969

 

 

dh ân

 

- Họ và tên GV: DIỆP HOÀNG ÂN
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên ngành: Lý thuyết Xác xuất và Thống kê Toán
- Email: dhan@agu.edu.vn
- SĐT: 0906206236

 

LK THÀNH

 

- Họ và tên GV: Lê Kiên Thành
- Học vị: Thạc Sĩ
- Chuyên ngành: Giải Tích
- Email: lkthanh@agu.edu.vn
- SĐT: 0772 838 504

 

bản

 

- Họ và tên: Phạm Văn Bản

- Học vị: Thạc sĩ

- Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

- Email: pvban@agu.edu.vn hoặc pvban.dhag@gmail.com

- Số điện thoại: 0919.023.471

 Phó Trưởng Bộ môn

- Họ và tên GV: Lê Ngọc Quỳnh
- Học vị: Tiến sĩ
- Chuyên ngành: Hình học và tôpô
- Email: nquynh1511@gmail.com – lnquynh@agu.edu.vn
- SĐT: 0968293653

 Trưởng Bộ môn

- Họ và tên GV: Phan Văn Long Em
- Học vị: Tiến sĩ
- Chuyên ngành: Toán học (Giải tích ứng dụng) 
- Email: pvlem6a2@gmail.com hay pvlem@agu.edu.vn
- SĐT: 01679695101

 

ptt hoa

 

- Họ và tên GV: Phạm Thị Thu Hoa
- Học vị: Tiến sĩ
- Chuyên ngành: Xác suất thống kê
- Email: ptthoa@agu.edu.vn
- SĐT: 01239311321

 

ptt hường

 

- Họ và tên GV: Phạm Thị Thu Hường
- Học vị: Thạc sĩ - NCS
- Chuyên ngành: Xác suất thống kê
- Email: ptthuong@agu.edu.vn
- SĐT: 01239311321
 

- Họ và tên GV: Lê Văn Chua
- Học vị: Thạc sỹ
- Chuyên ngành: Đại Số
- Email: lvchua.tag@moet.edu.vn
- SĐT: 0918910893

 

 

 

- Họ và tên GV: Dương Giao Kỵ

- Học vị: Thạc sĩ

- Chuyên ngành: Giải tích

- Email: dgky@agu.edu.vn

 NCS