Skip to main content Top
  • tchung
  • 06/10/2021 09:07

Hình thức thi trực tuyến HK2 và HK Hè, năm học 2020-2021

Hướng dẫn thi trực tuyến và mẫu giấy làm bài thi:

+ Thi tự luận có giám sát và tự luận đề mở không có giám sát sử dụng máy tính (tại đây)

+ Thi tự luận có giám sát và tự luận đề mở không có giám sát sử dụng điện thoại (tại đây)

+ Thi vấn đáp trực tuyến sử dụng máy tính (tại đây)

+ Thi vấn đáp trực tuyến sử dụng điện thoại (tại đây)

Mẫu giấy làm bài thi (tại đây)