Skip to main content Top
  • nthyen
  • 19/03/2019 08:35

Phòng Đào tạo phát hành Phiếu Kết quả Đăng ký Học phần HK2 . Đề nghị Lớp trưởng/Bí thư tất cả các lớp đến nhận phiếu kết quả đăng ký học phần về phát cho lớp

- Nơi nhận: Văn phòng Khoa (thầy Bản) .

- Từ ngày 20/3/2019, Lớp trưởng/Bí thư tất cả các lớp đến nhận phiếu kết quả đăng ký học phần về phát cho lớp.

- Cá nhân sinh viên các khóa đã ra trường có đăng ký trong học kỳ này đến nhận trực tiếp tại Văn phòng Khoa .

- Hạn đóng học phí: đến hết ngày 12/4/2019.