Skip to main content Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 09/05/2018 09:09

CÁC BIỂU MẪU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA

1. Mẫu đăng ký đề tài NCKH cấp khoa 2020 tải về

2. Mẫu bìa Đề cương tải về

3. Mẫu Đề cương 2020 tải về

4. Mẫu bìa Báo cáo tải về

5. Mẫu bìa Đề cương SV tải về

6. Mẫu Đề cương 2020 SV tải về

7. Mẫu bìa Báo cáo SV tải về

8. Mẫu đánh giá nghiệm thu tải về

9. Mẫu NX Đề cương tải về

10. Mẫu NX Nghiệm thu tải về

11. Mẫu Phiếu đánh giá Đề cương tải về

12. Mẫu Lý lịch Khoa học tải về

13. Mẫu Lý lịch Khoa học SV tải về

14. Mẫu Lý lịch Khoa học  CB hướng dẫn tải về

 15. Đơn xin gia hạn đề tài cấp Khoa tải về

16. Quy trình trình kí Hồ sơ văn bản tải về

17. Mẫu Kế hoạch và dự trù kinh phí tải về

18. Mẫu đề nghị cấp Văn phòng phẩm tải về