Skip to main content Top
a
a
anh
anh
a
a
a
  • admin
  • 09/05/2018 08:52

TT

Các văn bản triển khai đánh giá CTĐT

1

Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/06/2016 về việc hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH Description: https://exams.agu.edu.vn/images/icons/16/download.png

2

Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/06/2016 về việc hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo Description: https://exams.agu.edu.vn/images/icons/16/download.png

3

Công văn số 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/06/2016 về việc hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo Description: https://exams.agu.edu.vn/images/icons/16/download.png

4

Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) các trình độ của giáo dục đại học Description: https://exams.agu.edu.vn/images/icons/16/download.png

5

Công văn 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH Description: https://exams.agu.edu.vn/images/icons/16/download.png

6

985/KH-ĐHAG Kế hoạch về việc triển khai và tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá cấp chương trình đào tạo năm học 2017-2018 Description: https://exams.agu.edu.vn/images/icons/16/download.png

7

Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3_2015.pdf Description: https://exams.agu.edu.vn/images/icons/16/download.png

8

AUN-QA-PHIEN-BAN-3_DHQG.pdf Description: https://exams.agu.edu.vn/images/icons/16/download.png

9

Tài liệu hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá và chương trình đào tạo năm học 2018-2019 Description: https://exams.agu.edu.vn/images/icons/16/download.png

10

Kế hoạch chi tiết triển khai tự đánh giá Cơ sở giáo dục và CTĐT năm học 2018-2019 Description: https://exams.agu.edu.vn/images/icons/16/download.png

PHÒNG KHẢO THÍ & BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG