Skip to main content Top
a
a
anh
anh
a
a
a
  • admin
  • 09/05/2018 08:52

 

Báo cáo tự đánh giá CTĐT (13 - TT04, 4 - AUN-QA)
Tài liệu tham khảo: Báo cáo tự đánh giá CTĐT theo TT04/2016 
Tài liệu tham khảo: Báo cáo tự đánh giá CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn AUN 3.0 
Mẫu viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo Thông tư 04 
Mẫu cấu trúc báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo theo Thông tư 04 
                                                       Nội dung sổ tay ĐBCL
657QD-ĐHAG Quyết định về việc ban hành Sổ tay Đảm bảo chất lượng của Trường Đại học An Giang năm học 2018-2019 
Nội dung Sổ tay Đảm bảo chất lượng (Ban hành kèm theo Quyết định số 657/QD-ĐHAG ngày 31/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang) 
242/QD-ĐHAG Quyết định về việc ban hành Quy chế Đảm bảo chất lượng của Trường Đại học An Giang 
2222-QD-DHAG về việc ban hành Sổ tay Đảm bảo chất lượng Trường Đại học An Giang Năm học 2019-2020 
Sổ tay Đảm bảo chất lượng Trường Đại học An Giang Năm học 2019-2020 
Sổ tay Đảm bảo chất lượng ban hành theo quyết định số 2248/QD-DHAG ngày 20/12/2021
Sổ tay Đảm bảo chất lượng ban hành theo quyết định số 2299/QD-DHAG ngày 04/11/2022

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Trường Đại học An Giang đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng 8 Chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA